Skip to main content

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Mentorschap Rotterdam en omstreken is op 23-11-2000 opgericht op initiatief van enkele leden van de Centrale Cliëntenraad van De Stromen, met medewerking van de Raad van Bestuur van De Stromen. Zij signaleerden dat er veel ouderen in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen geen zorginhoudelijk vertegenwoordiger hadden. Een mentor kan hierin voorzien. Verder waren Arcares, LOC en Alzheimer Nederland nauw betrokken bij de start en de voortgang van Stichting Mentorschap Rotterdam.

Doelstellingen bij de oprichting:

  1. Het zorgdragen voor goede mentoren als bedoeld in artikel 1:450 BW voor wilsonbekwame cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen, en het aldus voorzien in een pool van te benoemen vrijwillige, deskundige mentoren.
  2. Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers die zorginhoudelijk vertegenwoordiger of mentor zijn.
  3. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Sinds 2006, mede op verzoek van het ministerie van VWS, zijn de doelstellingen uitgebreid. Zo bemiddelt de stichting nu mentoren voor alle meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking niet in staat zijn om besluiten te nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De scholing van de mentoren is aangepast aan de situatie van de cliënten die een mentor nodig hebben.