Skip to main content

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.

De mentor heeft de volgende taken:

  • Hij onderhoudt contacten met hulpverleners
  • Hij overlegt met de hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan
  • Hij bewaakt dat de cliënt zorg krijgt volgens het zorgplan
  • Hij overlegt met de financieel vertegenwoordiger over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt

Een mentor is nodig als:

  • iemand door lichamelijke- of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
  • iemand geen partner (echtgenoot, geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen;
  • binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling.

De bewindvoerder

Daar waar een mentor waakt over de persoonlijke belangen van betrokkene, waakt de bewindvoerder over zijn financiële belangen.i Hij voert het beheer over de onder bewind staande financiën en over de op geld waardeerbare zaken. Verder kan de bewindvoerder de zaken met toestemming van de betrokkene verkopen of verhuren. Ook kan hij de huur van een huis opzeggen. Als de toestemming van betrokkene niet meer gegeven kan worden, heeft hij hiervoor een vervangende toestemming van de kantonrechter nodig. Ook van de bewindvoerder wordt dus verwacht dat hij rekening houdt met de nog aanwezige wilsbekwaamheid van betrokkene. De bewindvoerder moet elk jaar aan betrokkene en aan de kantonrechter verantwoording afleggen over de onder zijn beheer staande goederen.

Relatie bewindvoerder - mentor

Een mentor mag zich niet laten leiden door de gedachte dat hij alleen is belast met persoonlijke aangelegenheden. De mentor is wel degelijk ook verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke gevolgen van zijn handelen. Zo zal hij bij aankopen voor de verpleging en zorg, bijvoorbeeld een rolstoel of een hoog-laag bed, verplicht zijn na te gaan of en in hoeverre de aankoop zal worden gedekt door een verzekering. Als er geen verzekering is, dan zal hij moeten nagaan of het vermogen van betrokkene de aanschaf toelaat. Zonodig treedt hij hiervoor in contact met de bewindvoerder.

Wat is een curator

De curator behartigt zowel de financiële zaken als de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijk of psychische oorzaken niet meer in staat is beslissingen hierover te nemen. Het verzoek voor een curator wordt door een advocaat bij de rechtbank gedaan.