• Slider Groot

Lees de laatste ontwikkelingen over Mentorschap Rotterdam en relevante nieuwsfeiten en ontwikkelingen.

Bericht van MVZ (Maatjes Vrijwillige Zorg)

Beste collega’s,

Vanuit MVZ (Maatjes Vrijwillige Zorg) hebben wij de afgelopen jaren contact met elkaar gehad. Met een aantal van jullie was er een intensieve samenwerking, met anderen was er regelmatig contact en met een aantal van jullie hebben we nog niet zo lang geleden kennisgemaakt.
Hoe dan ook, we beschouwden jullie als ons netwerk MVZ. In dit netwerk hebben we met elkaar samengewerkt, ideeën uitgewisseld, projecten bedacht, elkaar ontmoet en elkaar versterkt.
Om dit mogelijk te maken organiseerden we jaarlijks tenminste een werkbijeenkomst, maakten we een theaterkalender en organiseerden we de studenteninzet.
Jammer genoeg komt er nu na 15 jaar definitief een einde aan MVZ. Op 31 december 2019 is de opdracht van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, waar ook MVZ onder viel, afgelopen.
De gemeente Rotterdam werkt op dit moment aan een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. De verwachting is dat vanaf mei 2020 een Mantelzorgsteunpunt operationeel is en vanaf juni een nieuw totaalaanbod van trainingen, cursussen en Advies op Maat.
Tijdens de overgangsperiode van 1 januari tot 1 juli 2020 blijft CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg trainingen en cursussen aanbieden voor vrijwilligers(-organisaties) en mantelzorgers (https://www.cvd.nl/cursusaanbod-vw-mz/). Ook kunnen organisaties of vrijwilligers met hun vragen rondom vrijwilligerswerk en/of mantelzorg in deze periode bij ons terecht. Wij blijven dus ook voor jullie gedurende deze periode nog bereikbaar voor vragen rondom vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Bij deze willen Lieske en ik jullie van harte bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren! Het netwerk heeft nut en noodzaak bewezen en we hebben er persoonlijk ook veel voldoening uit gehaald. Wij hopen dat jullie met elkaar wellicht een vorm van samenwerking kunnen behouden en wensen jullie veel succes verder in en voor het (maatjesvrijwilligers-) werk!

Met vriendelijke groeten,

Lieske Benamu en Jelena Grmaš 
Accountmanagers
CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (010) 2691100
Vrijdag afwezig

Wlz en ondersteuning vanuit MEE

Wet langdurige zorg

Mensen met een Wlz-indicatie en hun mantelzorgers kunnen gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. De MEE-consulenten geven informatie en advies over bijvoorbeeld het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en invulling van de zorg. Zij helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan en bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder als zij er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Dit is in de wet vastgelegd.

Op welke momenten?

Cliënten kunnen een beroep doen op MEE wanneer zij behoefte hebben aan:

Informatie en advies

Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden.

Een persoonlijk plan

Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijke plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners.

Het vinden van een passende zorgaanbieder

MEE kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).

Een zorgplan

Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om de cliënt tijdens het gesprek bij te staan.

Bemiddeling

De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag:

als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert;

als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt.

Aanvragen van onafhankelijk cliëntondersteuning

Mensen met een CIZ-indicatie voor langdurige zorg en hun mantelzorgers kunnen voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE.

Meer informatie over Wlz

Heeft u meer informatie nodig voor het regelen van langdurige zorg conform de Wlz? Kijk dan eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

Voor mensen die informatie liever van papier lezen, heeft MEE NL boekjes ontwikkeld met dezelfde informatie als op de website. Deze zijn bij iedere MEE-organisatie verkrijgbaar.

https://www.mee.nl/wlz

Afsluiting mentorschap

Voor de meeste van onze mentoren eindigt het mentorschap na vele jaren bij overlijden van de cliënt. Bij overlijden van een cliënt is het daarom een mooi gebaar om bij de uitvaart-crematie een bloemstukje als afsluiting van het mentorschap aan te bieden. Dit kan door u als mentor uit naam van de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. geregeld worden.

U mag dit als mentor uiteraard bij uw eigen bloemist regelen, neem voor de financiële afwikkeling hierover contact op met een van de coördinatoren. Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te regelen dan kunt u het doorgeven aan uw coördinator bij Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Wanneer u de gegevens betreffende de overleden cliënt en uitvaart mailt wordt er door de coördinator een bloemstukje t.w.v.€ 25,- inclusief verzendkosten geregeld.

Rapporteren, gewoon doen!

Mentorschap behelst naast belangenbehartiger vooral het persoonlijk contact met de cliënt. Dat is voor de meeste van onze mentoren één van de belangrijkste reden waarom zij mentor zijn geworden.

Een citaat van 1 van onze vrijwillige mentoren ”Bijzonder aan dit vrijwilligerswerk is dat je een vertrouwensrelatie met je cliënt opbouwt. Dat er een klik is, is heel belangrijk en je voelt op gegeven moment aan wat precies de behoeften van je cliënt zijn voor wie je de belangen mag behartigen. En doordat je wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je ook een zekere status van waaruit je opereert.

Echter zijn wij als Stichting Mentorschap wettelijk verplicht om de contactmomenten die wij hebben met de cliënt te rapporteren in het dossier. Het is belangrijk om dit regelmatig of anders minimaal 1 maal per maand te doen. Wanneer het mentorschap tijdelijk overgenomen moet worden door een collega mentor of regio-ondersteuner kunnen we als vervanger de belangen en de afspraken van de cliënt zo goed mogelijk nakomen. Het is vooral ook praktisch voor het maken van de jaarrapportages, als naslag en zo ook voor de verplichte 5 -jaarlijkse rapportages aan de rechtbank.

Rapporteren…. Gewoon doen!

Training nieuwe mentoren

Op 5 februari is onze eerste training gestart welke deel uitmaakt van de basiscursus Mentorschap voor nieuwe mentoren. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Wet- en Regelgeving
- Dementie
- Psychiatrie
- Verstandelijke beperkingen
- Bewindvoering
- Mentorschap en de dagelijkse praktijk
- Veilig Thuis
- Het Dossier Stichting Mentorschap Rotterdam
- Communicatie
- Ethiek.

Vereniging Gehandicaptenzorg, Wet zorg en dwang

Mentorschap Nederland ontving van de Vereniging Gehandicaptenzorg informatie over de werkwijze die zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hanteren m.b.t. de Wet zorg en dwang tijdens het overgangsjaar 2020. Hierbij de link naar het document: https://www.vgn.nl/documenten/werkwijze-vgn-overgangsjaar-wzdpdf

In het document wordt bij onderdeel 3 ingegaan op vrijwillige zorg bij wilsonbekwame cliënten. De Wet zorg en dwang verplicht bij wilsonbekwame cliënten ook bij vrijwillige zorg het stappenplan te volgen. De VGN hanteert in het overgangsjaar de volgende werkwijze: geen stappenplan bij vrijwillige zorg bij wilsonbekwame cliënten (die zich niet verzetten en waarmee de vertegenwoordiger instemt). Tenzij de zorgverlener na afweging van mening is dat er, ondanks instemming van de vertegenwoordiger, in een concreet geval aanleiding is om het stappenplan wél te volgen. Bijvoorbeeld omdat de beperking zeer ingrijpend van aard is. Dan zal het stappenplan worden gevolgd.

Onderdeel 5 gaat in op de locatie waar de onvrijwillige zorg wordt verleend en onderdeel 6 gaat in op de termijnen van omzetten Bopz-behandelplannen in Wzd-zorgplannen.

Mocht het document vragen oproepen, dan bundelen wij deze vragen en sturen wij deze door naar Mentorschap Nederland. Deze worden dan besproken met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN). De VGN gaat begin 2020 met het ministerie van VWS en de Inspectie om de tafel over hun werkwijze.

Waarom een VOG?

Waarom een VOG? Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van uw taak als mentor. Wij zijn verplicht om van alle mentoren een geldige VOG in ons bezit te hebben. Na 5 jaar moeten wij weer opnieuw een VOG aanvragen bij ‘Dienst Justis’. De VOG is gratis. Wanneer u in aanmerking komt voor een (nieuwe) VOG volgen wij de onderstaande procedure:

  • Stichting Mentorschap Rotterdam eo vraagt de VOG aan voor al onze mentoren bij Justis. Wij sturen de mentor hier een email over, zodat hij/zij op de hoogte is.
  • ‘Justis’ ontvangt de aanvraag.
  • ‘Justis’ screent de aanvraag.
  • ‘Justis’ stuurt een email aan de mentor over de aanvraag.
  • De mentor dient binnen twee weken de link te activeren die in de mail van ‘Justis’ staat. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
  • U ontvangt de originele VOG via post. Wij vragen u om deze aan ons op te sturen. Zo maken wij uw dossier compleet.

Nieuwe donorwet

Een wilsonbekwame persoon mag volgens de nieuwe donorwet geen keuze in het Donorregister vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met dementie. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger van de wilsonbekwame persoon mag een keuze in het Donorregister invullen. In de onderstaande link leest u meer.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-de-nieuwe-donorwet-voor-wilsonbekwamen-zoals-mijn-demente-oma&ved=2ahUKEwil0euBvNDnAhWuPOwKHTS-DSwQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1I3Q8SQjH8NrFFpylQOxLS

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak